Nog toondereffecten in bezit? Gedwongen verkoop dringt zich op.

Nog toondereffecten in bezit?

De wet van 14 december 2005 in verband met de afschaffing van de effecten aan toonder voorziet in een gefaseerde afschaffing van dit soort effecten. Vanaf 1 januari 2015 moeten de effecten, waarvan de rechthebbende zich nog niet bekend gemaakt heeft, worden verkocht door de uitgevende vennootschap.

1000

Overgangsprocedure

De wet van 14 december 2005 stelde dat effecten aan toonder tegen 31 januari 2013 moesten worden omgezet. Om deze omzetting te bespoedigen werd er, voor omzettingen in 2012 en in 2013, voorzien in een omzettingstaks van respectievelijk 1% en 2%.

Met ingang van 1 januari 2014 werden de effecten aan toonder, waarvan de houders de omzetting nog niet hadden gevraagd, van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. Die werden dan ingeschreven op naam van de uitgevende vennootschap.

Indien de rechthebbenden zich op 1 januari 2015 nog niet hebben aangemeld, dan moeten deze effecten door de uitgevende vennootschap openbaar verkocht worden. Dit gebeurt op een gereglementeerde markt of via een openbare verkoop indien de effecten niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 

Gedwongen verkoop

De regels voor de verkoop van niet-opgevraagde toondereffecten werden vastgelegd in het KB van 25 juli 2015.
In een eerste fase moet de uitgevende vennootschap de verkoop vooraf bekend maken via een bericht in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de verkoop organiseert. Deze bekendmaking geeft de rechthebbende de kans om zijn rechten met betrekking tot de effecten op te eisen.

Na een wachttermijn van één maand na bovenvermelde bekendmaking kan men overgaan tot de eigenlijke verkoop, die uiterlijk drie maand na de bekendmaking van de verkoop moet plaats vinden.

De opbrengst van de verkoop wordt, na aftrek van de gemaakte kosten, gestort bij de Deposito-en Consignatiekas.

Effecten die op 30 november 2015 nog geen verkoper hebben gevonden, dienen ten laatste 31 december 2015 te worden gedeponeerd bij de Deposito-en Consignatiekas.

Daarnaast moet de uitgevende vennootschap in de loop van 2015 door zijn commissaris of door een bedrijfsrevisor, een externe boekhouder of accountant laten bevestigen dat de regels inzake de gedwongen verkoop correct werden nageleefd. Indien de procedure correct werd nageleefd, dan zullen zij een attest afleveren dat moet worden overgemaakt aan de Deposito-en Consignatiekas en dat moet worden vermeld in de bijlagen van de jaarrekening.

 

Risico’s

Aan de correcte naleving van deze procedure zijn diverse sancties verbonden. Indien bovenvermelde procedure niet correct wordt nageleefd, dan riskeert de uitgevende vennootschap een geldboete van 200 EUR – 100.000 EUR alsook strafrechtelijke sancties.

Leden van de Raad van Bestuur riskeren bovendien dat hun bestuurdersaansprakelijkheid in het gedrang komt. Merk wel op dat er niet langer een omzettingstaks verschuldigd is.

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.