Aanwending van fiscale verliezen bij het opstarten of inbrengen van een nieuwe activiteit

Aanwending van fiscale verliezen

De aanwending van overgedragen fiscale verliezen is in de Belgische rechtspraak en rechtsleer al lang onderwerp van hevige discussies.

1000

Enkele nieuwe wetsbepalingen moeten abnormale winstverschuivingen door middel van de handel in (slapende) verliesvennootschappen tegengaan. Indien u beschikt over een al dan niet slapende vennootschap met de nodige opgebouwde fiscale verliezen, dan kan u zich afvragen of - en onder welke voorwaarden - deze verliezen afgezet kunnen worden tegen de winsten van een andere (nieuwe) activiteit.

Opstarten van een nieuwe activiteit

De Belgische fiscale regels verbieden niet dat een vennootschap de (overgedragen) verliezen voor één van haar activiteiten compenseert met de winst die diezelfde vennootschap realiseert voor één van haar andere activiteiten. De aanwending van fiscale verliezen moet met andere woorden beoordeeld worden op het niveau van de vennootschap zelf en niet op het niveau van elk van haar activiteiten.

Hieruit volgt dat een verlieslatende vennootschap steeds kan trachten om haar fiscale verliezen weg te werken door verdere diversificatie van haar activiteiten. In dergelijk geval kunnen de winsten uit deze nieuwe activiteiten steeds gecompenseerd worden met de (overgedragen) fiscale verliezen van de initiële activiteit.

Het verhaal wordt complexer wanneer men de overgedragen verliezen van een slapende verliesvennootschap wenst aan te wenden door in deze vennootschap een volledig nieuwe en winstgevende activiteit onder te brengen. Wanneer een dergelijke transformatie niet gepaard gaat met een controlewijziging van de vennootschap, dan kan op basis van de huidige regelgeving geargumenteerd worden dat de bestaande overgedragen verliezen kunnen worden afgezet tegen winsten die voortvloeien uit de nieuwe activiteit. Is dit echter louter fiscaal geïnspireerd dan loopt men het risico om in het vaarwater van de algemene antimisbruikbepaling terecht te komen.

Men doet er dus steeds goed aan om bijkomende economische of zakelijke motieven voor handen te hebben (bv. heroriëntatie van de groep).

 

Inbreng van een nieuwe activiteit

In plaats van een nieuwe activiteit op te starten, kan men ook overwegen om een bestaande winstgevende activiteit onder te brengen in een al dan niet slapende vennootschap met overgedragen fiscale verliezen. Hierbij moet men wel voor ogen houden dat deze transactie door de fiscus kan bestempeld worden als een transactie waarbij een ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’ wordt toegekend aan de inbrenggenietende vennootschap.

Volgens de administratieve commentaren kan er alleen sprake zijn van dergelijk voordeel indien een onderneming een voordeel verkrijgt zonder het leveren van een (marktconforme) tegenprestatie. Aanvullend heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat eveneens onderzocht moet worden of de verkregen tegenprestatie rechtstreeks of onrechtstreeks in economisch gerechtvaardigde omstandigheden werd verkregen.

De inbreng die als enige doel heeft om de overgedragen fiscale verliezen te benutten, riskeert met andere woorden als een abnormale transactie bestempeld te worden.

Indien de transactie als abnormaal wordt gekwalificeerd dan zijn de overgedragen fiscale verliezen van de inbrenggenietende vennootschap niet afzetbaar tegen de toekomstige winsten die voortvloeien uit de ingebrachte activiteit. Deze regel geldt bovendien niet alleen bij de inbreng van een winstgevende activiteit maar ook bij de fusie van een winstgevende vennootschap en een (slapende) vennootschap met overgedragen fiscale verliezen.

De hierboven vermelde beperkingen gelden niet voor bij de verrekening van overgedragen verliezen maar ook voor de overgedragen DBI-aftrek, investeringsaftrek en notionele interestaftrek.

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.