Verlaagde loonkost voor investeringen in zones in moeilijkheden

Verlaagde loonkost voor investeringen

Het Parlement heeft recent een wet goedgekeurd met daarin een aantal fiscale maatregelen die het concurrentievermogen van de bedrijven, de tewerkstelling en de economische opleving beogen te bevorderen.

1000

De blikvanger onder deze maatregelen is een reactie op enkele geruchtmakende bedrijfssluitingen en grootschalige herstructureringen tijdens de voorbije jaren en wil investeringen in zones in moeilijkheden ondersteunen door een verlaging van de loonkost.


Meer bepaald houdt de maatregel in dat werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden kunnen genieten van een (tijdelijke) vrijstelling van doorstorting van 25% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van werknemers die worden aangeworven naar aanleiding van een dergelijke investering.

Zowel grote bedrijven als KMO’s komen in aanmerking, al gelden voor KMO’s wat soepelere voorwaarden..
Enkel investeringen in immateriële en materiële vaste activa waarvoor ook de Gewesten steun verlenen en die verband houden met de oprichting van een nieuwe vestiging of de diversificatie van de productie in een bestaande vestiging komen in aanmerking. De investering mag ook betrekking hebben op de overname van dergelijke activa van een vestiging waarvan de sluiting is aangekondigd of die zich bevindt in faillissement of in een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Voor KMO’s mag de investering ook verband houden met de uitbreiding van de capaciteit of de fundamentele verandering in het productieproces van een bestaande vestiging.

De zones in moeilijkheden moeten nog worden vastgelegd op voorstel van de Gewesten. Voorwaarde is dat er een collectief ontslag (minstens 500 ontslagen binnen een periode van 3 jaar binnen een zone van 20 km², of minstens 250 ontslagen indien jeugdwerkloosheid in de gemeenten van de betrokken zone 25% hoger ligt dan het nationaal gemiddelde) heeft plaatsgevonden. Bovendien moeten de Gewesten en het federale niveau nog een samenwerkingsakkoord afsluiten over de toepassing van de maatregel. KMO’s kunnen in tegenstelling tot grote bedrijven ook investeren in zones die niet samenvallen met de steungebieden op de regionale steunkaart van de Europese Unie.

Enkel nieuwe aanwervingen binnen de drie jaar na de investering komen in aanmerking. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt gedurende twee jaar. De vrijstelling is voorwaardelijk: de tewerkstelling moet gedurende drie jaar worden behouden voor KMO’s (of vijf jaar voor grote ondernemingen).

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.