Tarieven voor de investeringsaftrek van toepassing voor natuurlijke personen en vennootschappen

Tarieven voor de investeringsaftrek

Uit een bericht dat de Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft laten publiceren in het Belgische Staatsblad van 26 maart 2014 blijken onderstaande tarieven voor de investeringsaftrek van toepassing voor het aanslagjaar 2015.

1000

Natuurlijke personen

  • Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%
  • Investeringen in beveiliging – hiermee zijn bedoeld de investeringen in materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van zowel de beroepslokalen en hun inhoud, als de bedrijfsvoertuigen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van wederbelegde verwezenlijkte meerwaarden (artikel 44bis, §1, al. 3 WIB 1992): 20,5%
  • Andere investeringen: 3,5%

Verder is er ook een mogelijkheid voor gespreide investeringsaftrek van 10,5% van de afschrijvingen op die activa. Dit geldt voor natuurlijke personen met minder dan 20 werknemers in dienst op de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de investeringen zijn aangeschaft of tot stand gebracht.

Er is ook een mogelijkheid tot gespreide taxatie van 20,5% van de afschrijvingen in geval van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Vennootschappen

Alle vennootschappen

  • Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%
  • Investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%

 

Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

  • Investeringen in zeeschepen: 30%


Binnenlandse KMO-vennootschappen

  • Investeringen in beveiliging – hiermee zijn bedoeld de investeringen in materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van zowel de beroepslokalen en hun inhoud, als de bedrijfsvoertuigen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van wederbelegde verwezenlijkte meerwaarden (artikel 44bis, §1, al. 3 WIB 1992): 20,5%. Voor deze maatregel bestaan twee alternatieve criteria om aangemerkt te worden als een KMO-vennootschap.


De aandelen van de vennootschap moeten voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen (artikel 201, al. 1,1° WIB 1992).
De voorwaarden van artikel 15 Wetboek Vennootschappen (desgevallend op geconsolideerde basis)

  • Voor investeringen in vaste activa overkregen of tot stand gebracht in de jaren 2014 en 2015 geldt een investeringsaftrek van 4%. Het betreft hier de KMO - vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen.


Deze tijdelijke investeringsaftrek kan niet worden gecombineerd met de notionele interestaftrek.

Er is ook een mogelijkheid tot gespreide taxatie van 20,5% van de afschrijvingen in geval van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Wij willen nog opmerken dat er ook kan worden geopteerd voor een belastingkrediet voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Indien er gekozen wordt voor het belastingkrediet, kan de vennootschap niet meer opteren voor de investeringsaftrek voor octrooien en/of voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

 

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.