Onmiddellijke dreiging registratieplicht schenkingen in het buitenland voorlopig afgewend

Onmiddellijke dreiging registratieplicht schenkingen

De gift met voorbehoud van vruchtgebruik van roerende goederen zoals aandelen, obligaties of effectenportefeuilles wordt veelvuldig toegepast in het kader van successieplanning. Via deze techniek wordt het vermogen fiscaalvriendelijk overgedragen tijdens het leven van de schenker, maar behoudt deze de inkomsten en de controle over de goederen. Zo kan de schenker het stemrecht over de aandelen uitoefenen en de dividenden dan wel de coupons of interesten innen.

1000

De handgift en bankgift zijn voor deze vorm van vermogensplanning geen optie. De schenking van effecten met voorbehoud van vruchtgebruik kan wel voor een buitenlandse notaris plaatsvinden. In dat geval zijn er immers evenmin schenkingsrechten verschuldigd - op de waarde van de effecten in volle eigendom - aan het vlakke tarief van 3% in rechte lijn of 7% tussen anderen (Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest). Bij het overlijden van de ouder dooft diens vruchtgebruik uit en verkrijgen de kinderen de volle eigendom van de effecten zonder betaling van successierechten.


Volgens een fictieartikel uit het Wetboek der successierechten worden effecten die voor het vruchtgebruik zijn ingeschreven op naam van de erflater (bijv. de ouder) en voor de blote eigendom op naam van een derde (bijv. het kind) bij het overlijden van de vruchtgebruiker belast met successierechten op de waarde in volle eigendom. De fiscus aanvaardde in het verleden dat indien dergelijke inschrijving het gevolg is van een eerder plaatsgevonden schenking, het overlijden van de vruchtgebruiker geen aanleiding geeft tot de heffing van het successierecht.

De fiscus wenste deze vrijstelling nu nog enkel nog te aanvaarden voor schenkingen onderworpen aan het registratierecht. Bovendien wilde de Administratie haar nieuwe standpunt toepasselijk maken op alle schenkingen gedaan vanaf 1 september 2013. Nochtans had de fiscus de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik an sich niet gecatalogeerd als fiscaal misbruik in haar eerdere circulaires.

Op 18 juli 2013 besliste de fiscus wel al dat de zij de gesplitste aankoop, d.i. de aankoop waarbij de ouders het vruchtgebruik verwerven en de kinderen de blote eigendom, bij het overlijden van de ouders met successierecht zou belasten. Indien de kinderen de koopprijs van de blote eigendom verkrijgen vanwege hun ouders via voorafgaande gift, dan aanvaardt de Administratie enkel nog de vrijstelling van successierecht indien deze schenking onderworpen wordt aan het schenkingsrecht. In navolging hiervan beoogde de fiscus nu dus ook voormelde buitenlandse schenkingen met successierecht te belasten.

Gezien de rechtsonzekerheid die deze retroactieve belasting met zich teweeg zou brengen, heeft de Beleidscel financiën zich nu over deze kwestie uitgesproken. Zij bevestigt dat giften met voorbehoud van vruchtgebruik van roerende goederen zoals aandelen, obligaties of effectenportefeuilles, mogelijk blijven voor een buitenlandse notaris zonder dat er later successierechten op verschuldigd zijn. Toch kan de fiscus zich nog steeds beroepen op fiscaal misbruik indien de gestelde rechtshandeling(en) hiervan blijk zouden geven. Bovendien kan de Belgische fiscus bij overlijden van de schenker drie jaar terug gaan in de tijd om de niet-geregistreerd buitenlandse schenking alsnog te onderwerpen aan het successierecht. In rechte lijn kan dit oplopen tot 27% (te betalen door de kinderen).

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.