Crowdfunding – nieuwe financieringsopportuniteit voor KMO’s?

Crowdfunding –nieuwe financieringsopportuniteit

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 is er een nijpend tekort aan investeringsmiddelen in de opstartfase van ondernemingen. Veelal worden klassieke financieringsinstrumenten pas beschikbaar voor een onderneming in een latere (meer mature) fase, wanneer reeds een begin van product en/of markt meer zekerheid kan bieden aan de investeerder/bank.

1000

Klassieke financiële instellingen slagen er derhalve steeds minder in om hun brugfunctie tussen kapitaalmarkt en reële economie te realiseren. Crowdfunding bezit het potentieel om deze band tussen kapitaal en de reële economie te helpen herstellen, en meer in het bijzonder om start-ups en kleine KMO’s meer kansen op slagen te bieden.


Bij crowdfunding wordt namelijk rond een bepaald project/product een “online gemeenschap” gecreëerd van mensen die zich betrokken voelen bij het project/product. Deze gemeenschap kan het project steunen door bijvoorbeeld financiële middelen ter beschikking te stellen. Het basisprincipe van crowdfunding is dan ook dat vele investeerders een weliswaar beperkt bedrag inbrengen, maar dat vele kleine investeringen samen kunnen leiden tot een betekenisvolle investering.

 

Crowdfunding doet zich in essentie voor in twee vormen:

“Reward/Donation” model

Beleggers krijgen in ruil voor hun inbreng een product zoals een eerste cd of een voorkooprecht op tickets voor een (theater)voorstelling.

 

“Investment” model

Beleggers krijgen in ruil voor hun inbreng een “financieel” instrument. Dit financieel instrument kan bestaan uit een aandeel in het kapitaal/winst (effecten) of een vordering op de vennootschap (lening).

Lange tijd bestond er in België geen wetgevend kader voor crowdfunding als dusdanig, waardoor enkel op aanbiedingen onder de 100.000 euro (de “de minimis”-drempel) de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (hierna de “Prospectuswet”) niet van toepassing was. Het gevolg was dat voor aanbiedingen onder de 100.000 euro haast geen enkele bescherming was voorzien en dat voor aanbiedingen boven de 100.000 euro de wettelijke regels (waaronder onder meer de prospectusplicht) een dermate grote rem vormden op de mogelijkheid om dergelijke projecten via crowdfunding te financieren.

Door de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen werd echter recent een wetgevend kader voor crowdfunding ingevoerd die de Prospectuswet wijzigt.

Deze wijzigingen aan de Prospectuswet, die in werking traden op 17 mei 2014, betreffen onder meer de vrijstelling van de prospectusplicht1. Deze wetswijziging heeft immers thans als gevolg dat bij crowdfunding geen prospectus dient te worden gepubliceerd mits aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • elke belegger kan maximum 1.000 euro per crowdfundingproject investeren;
  • de totale tegenwaarde van het crowdfundingproject bedraagt minder dan 300.000 euro; en
  • alle documenten over het crowdfundingproject ('de aanbieding') vermelden de totale tegenwaarde, alsook de maximale inleg per belegger.

Op 26 juni 2014 publiceerde de FSMA in dit verband een mededeling inzake praktische instructies bij openbare aanbiedingen die vrijgesteld zijn van de prospectusplicht. Uit deze mededeling volgt onder meer dat men slechts als projectaanbieder ('emittent') van deze vrijstelling kan gebruik maken indien men vóór de aanvang van de openbare aanbieding, alsook om de twaalf maanden in het geval van een doorlopende aanbieding, kan aantonen aan de FSMA dat de openbare aanbieding aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet.

De FSMA vraagt in dezelfde mededeling aan projectaanbieders ('emittenten') die gebruikmaken van deze vrijstellingen om:

  • de aandacht van het publiek erop te vestigen dat zij plaatsvinden zonder de publicatie van een
    prospectus; en
  • het publiek te wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingsinstrumenten die zij aanbieden.

Indien men voornoemde grensbedragen echter wenst te overschrijden zal nog steeds een prospectus dienen te worden gepubliceerd met alle gegevens die, in het licht van de specifieke aard van de projectaanbieder ('emittent') en van de beleggingsinstrumenten die aan het publiek worden aangeboden, de noodzakelijke informatie vormen om de beleggers in staat te stellen zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de projectaanbieder ('emittent') en de eventuele garant, en over de rechten die verbonden zijn aan deze beleggingsinstrumenten, alsook zal in dit kader rekening dienen te worden gehouden - afhankelijk van de specifieke context - met het wetboek van vennootschappen, de bankwetgeving en andere financiële wetgeving.

 


1 FSMA mededeling dd. 26/06/2014 inzake coöperaties, participatieplannen en crowdfunding: Overzicht van en praktische instructies bij openbare aanbiedingen die vrijgesteld zijn van de Prospectusplicht (http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/2014/fsma_2014_04.ashx).

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.