Vugar Aliyev’s statement concerning misallegations regarding participation in the audit of banks in Nagorno Karabakh

Vugar Aliyev’s statement

See also

KPMG Azerbaijan's statement regarding alleged business activities in Nagorno-Karabakh

In relation to information recently circulated in certain media (including social media) about alleged business activities in Nagorno-Karabakh, KPMG wishes to point out that KPMG has no – and has not had – any physical presence in Nagorno-Karabakh. Read More

KPMG Azərbaycan-ın sabiq idarəedici partnyoru Vüqar Əliyevin Dağlıq Qarabağdakı bankların auditində iştirakı barədə, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlara dair öz LinkedIn səhifəsində dərc etdiyi bəyanatını nəzərinizə çatdırırıq.

KPMG Azərbaycan-ın sabiq idarəedici partnyoru Vüqar Əliyevin Dağlıq Qarabağdakı bankların auditində iştirakı barədə, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlara dair Bəyanatı

Əziz həmvətənlilərim,

Son zaman mənim adımın ətrafinda, nəinki həqiqətə uyğun olmayan, hətta məni bir insan kimi və ölkəmin vətəndaşı kimi dərindən qəzəbləndirən məlumatlar yayılır. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi nəşrlər faktlara münasibətdə məsuliyyətsizliyə yol verir və məlumatları təhrif edirlər, bununla da öz oxucularında çaşqınlıq yaradırlar. Oxuculara hörmət əlaməti olaraq, mən bu bəyanatı edirəm.

2011-ci ildə, KPMG-nin Azərbaycanda uzun illər bağlı olan və fasilədən sonra yenidən açılan ofisinə başçılıq etmişəm. KPMG müxtəlif ölkələrdən olan müstəqil şirkətlər şəbəkəsidir, yəni şəbəkənin üzvü olmaqla yanaşı hər bir şirkət fərdi qaydada qərarlar qəbul edir və biznesini müstəqil şəkildə aparır. Şübhəsiz ki, bu həmişə tətbiq olunan bütün beynəlxalq hüquq və yerli qanunvericilik çərçivəsində baş verir.

Mənim məsuliyyət dairəm Azərbaycanla məhdudlaşmış və mən əlimdən gələni etmişəm ki, ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübələri Azərbaycan biznesi və Azərbaycan iqtisadiyyatı naminə tətbiq edim. Mən heç zaman MDB-də bank auditinə rəhbərlik etməmişəm və hazırda da etmirəm. Mənim, Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən şirkətlərlə müqavilələrin bağlanmasının yolverilməzliyindən başqa bir mövqeyim heç vaxt olmamış və olması da mümkün deyildi. KPMG Azərbaycan-ın heç zaman belə müştəriləri olmamışdır.

Bir Azərbaycanlı və ölkəmin vətənpərvəri kimi, Dağlıq Qarabağ məsələsinə çox həssas yanaşıram və bu mövzudan şəxsi məqsədləri üçün sui istifadə edən insanlara qarşı hörmət hissi bəsləmirəm.

Mən çox təəssüf edirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi hələ də öz ədalətli və layiqli həllini tapmamışdır, lakin mən, bir insan kimi və vəzifəli şəxs kimi, yalnız öz hərəkətlərimə görə cavabdehlik daşıya bilərəm və mənim hərəkətlərim heç bir zaman mənim xalqımın və mənim ölkəmin dəyərlərinə zidd olmamışlar və ola bilməzlər.

Vüqar Əliyev

Lütfən, bu məsələ ilə bağlı bizim əvvəlki bəyanatı oxuyun:

https://clck.ru/P6EoT

Читайте позицию Вугара Алиева, бывшего управляющего партнера КПМГ в Азербайджане, относительно несоответствующих действительности сведений о причастности к аудиту банков в Нагорном Карабахе, опубликованную на его странице в LinkedIn.

Заявление Вугара Алиева, бывшего управляющего партнера КПМГ в Азербайджане, относительно несоответствующих действительности сведений о причастности к аудиту банков в Нагорном Карабахе

Уважаемые соотечественники,

В последнее время вокруг моего имени циркулирует информация, которая не просто не соответствует действительности, но и глубоко возмущает меня как человека и гражданина своей страны. Мне очень жаль, что некоторые издания позволяют себе вольность в обращении с фактами и искажают информацию, вводя своих читателей в заблуждение. Из уважения к ним, я делаю это заявление.

В 2011 году я возглавил офис КПМГ в Азербайджане, который был заново открыт после многолетнего перерыва. КПМГ – это сеть независимых фирм в разных странах, т.е. каждая фирма, будучи членом сети, самостоятельно принимает решения и ведет бизнес. Безусловно, это всегда происходит в рамках применимого международного и локального законодательства.

Зона моей ответственности ограничивалась Азербайджаном, и я старался сделать все, чтобы адаптировать лучшие международные практики на благо азербайджанского бизнеса и азербайджанской экономики. Я никогда не был и не являюсь руководителем банковского аудита в СНГ. У меня никогда не было и не могло быть иной позиции, кроме того, что КПМГ не должна заключать договоры с компаниями, оперирующими на территории Нагорного Карабаха.

У КПМГ в Азербайджане никогда не было таких клиентов. Как азербайджанец и патриот своей страны, я очень близко к сердцу воспринимаю тему, связанную с Нагорным Карабахом, и считаю нерукопожатными людей, спекулирующих на ней. Мне очень жаль, что эта проблема до сих пор не получила справедливого разрешения, однако я могу отвечать только за свои действия как человека и как должностного лица, и они никогда не будут противоречить ценностям моего народа и моей страны.

Вугар Алиев

Пожалуйста, также читайте наше предыдущее заявление в отношении данного вопроса:

https://clck.ru/P6EoT

Please, read statement by Vugar Aliyev, former managing partner of KPMG in Azerbaijan, concerning false allegations regarding his participation in the audit of banks in Nagorno Karabakh, published on his LinkedIn page.

Statement by Vugar Aliyev, former managing partner of KPMG in Azerbaijan, concerning misallegations regarding participation in the audit of banks in Nagorno Karabakh

My fellow citizens,

Recently, my name has begun to figure in information, which bears no relation to reality and which thoroughly outrages me as a person and as a citizen of my country. It causes me immense sorrow that certain publications feel themselves free to play fast and loose with the facts and to distort the information they report, thereby misleading their readers. It is out of respect for these readers that I am making this statement. 

In 2011 I became head of the KPMG office in Azerbaijan, which reopened after an interval of many years. KPMG is a network of independent member firms in different countries; in other words, each firm, while a member of the network, makes its own decisions and conducts its business independently. This is done within the framework of all applicable international and local legislation. 

My area of responsibility was restricted to Azerbaijan, and I sought to do everything I could to adapt global best practices to the benefit of Azerbaijani business and Azerbaijan’s economy.

I have never been and I am not now the head of banking audit in the CIS. I have never held, indeed could never hold, any position other than that KPMG should not contract with companies operating in the territory of Nagorno Karabakh. KPMG in Azerbaijan has never had any such clients.

As an Azerbaijani and a patriot, I have very strong feelings on the subject of Nagorno Karabakh, and I have no respect whatsoever for anyone who would attempt to exploit this subject for personal gain. I greatly regret that this problem has not yet come to a just and fair resolution, but I can answer only for my actions as a man and as an official, and these actions will never run counter to the values of my people and my country. 

Vugar Aliyev

Please read this in conjunction with our previous statement on the matter:

https://clck.ru/P6EoT

Connect with us