Christian Losbichler

Partner, Advisory

KPMG Austria